Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Yksityinen ja julkinen samalle viivalle päivähoidossa

16.08.2017 11:37

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja. Hyvinvointialan liitto kannattaa lakiehdotuksien tavoitteita. Liitto korostaa lausunnossaan yksityisten ja julkisten tuottajien tasavertaista kohtelua.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.07.2017 11:10

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Julkisen ja yksityisen sote-toimijan toimintaedellytykset samalle viivalle

29.06.2017 12:04

Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa.

Lue lisää

RSS

Tutkimus: Joka viides tekee palkatonta ylityötä vapaallaan

YLE Uutiset 23.08.2017

TEMin työolobarometrista käy ilmi, että joka kahdeksas suomalainen tekee ilmaista työtä päivittäin tai viikoittain. Määrä kasvaa viidennekseen, kun mukaan lasketaan kuukausittain korvauksetta työskentelevät. Työpaikkakiusaaminen ja henkinen väkivalta ovat suomalaisen työelämän heikkouksia. Yli puolet palkansaajista katsoo, että heidän työpaikallaan ilmenee kiusaamista tai henkistä väkivaltaa. Myös fyysisen väkivallan uhka on lisääntynyt. Kokemukset työn itsenäisyydestä ovat puolestaan heikentyneet viime vuosina. Tutkimuksessa on kysytty ensimmäistä kertaa työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla. Vastaajista noin 13 % kertoo hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaa-ajalla viikoittain tai päivittäin. Kun mukaan lasketaan kuukausittain palkatonta ylityötä tekevien osuus, määrä kasvaa 19 prosenttiin. Vuoden 2016 barometriin heijastuu myös digitalisaation eteneminen työelämässä. Esimerkiksi sosiaalisen median ja sähköisten työskentelyalustojen käyttö on lisääntynyt selvästi. Original content in Finnish

Työpaikoista 23 % on superduuneja, joissa työelämä on erinomaista

Press Release TEM 24.08.2017

Suomalaisista työpaikoista muodostettiin työolobarometrin tiedoista ensi kertaa viisi arkkityyppiä: superduunit, vaativat mutta laadukkaat työt, raskaat perusduunit, kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt, ongelmatyöpaikat. Superduunit (23 % työpaikoista) ovat työpaikkoja, jotka tarjoavat jokaisessa suhteessa erinomaiset työskentelyolosuhteet. Erityisen usein tällaisia työpaikkoja on yksityisen sektorin johtajilla, aineenopettajilla, korkeakoulujen opettajilla sekä teknisten ja kaupallisten alojen erityisasiantuntijoilla. Vaativat mutta laadukkaat työt (23 %) ovat muilta osin erinomaisia työpaikkoja, mutta henkisesti kuormittavia. Näissä hajonta koulutustaustassa on erittäin suurta. Joukossa on paljon julkisella sektorilla johtavassa asemassa olevia, mutta myös yksityisen sektorin toimistotyöntekijöitä, sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä. Raskaat perusduunit (20 %) ovat sosiaalisesti laadukkaita, mutta fyysisesti raskaita. Näihin kuuluu paljon suorittavan työn tekijöitä. Kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt (21 %) ovat ryhmä keskimäärin melko korkeasti koulutettuja, joiden työpaikalla ilmenee sosiaalisia ongelmia, mutta työ itsessään ei ole erityisen kuormittavaa. Ongelmatyöpaikat (13 %) jäävät muista ryhmistä jälkeen kaikilla mittareilla henkistä kuormittavuutta lukuun ottamatta. Työtehtävät ovat tyypillisesti suorittavan portaan tehtäviä, joita tehdään työpaikalla ilman joustomahdollisuuksia. Työolobarometri on vuosittain toteutettava kyselytutkimus, jolla selvitetään suomalaisen työelämän tilaa. Original content in Finnish

Tekesin digijohtaja kehottaa innovointiin

YLE Uutiset 23.08.2017

Tekesin digijohtajan Pekka Sivosen mielestä Suomessa kannattaisi kehittää innovaatioita etenkin metsäteollisuudessa, ympäristöteknologiassa, terveydenhuollossa ja alustataloudessa. Tosin koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset haittaavat innovointia. Sivosen mukaan puusta tehdään tulevaisuudessa myös mm. komposiitteja, tekstiilejä ja autonosia. Ympäristötekniikkaa viedään jo mm. Kiinaan, ja suomalaiset cleantech-alan kasvuyritykset ovat osoittautuneet innovatiivisiksi. Tekes ja tuleva Business Finland pyrkivät kasvattamaan terveysteknologian pk-yritysten viennin 750 miljoonasta eurosta 6 miljardiin euroon. Sivosen mukaan nykyisten rakenteiden tuottamaa dataa tulee hyödyntää. Esimerkiksi säädataa kerätään jo ajoneuvojen ja nosturien sensoreilla, ja sitä voisi käyttää sääpalvelussa. Tuotteiden ympärille tulee erilaisia palveluja. Alustatalouden osana kasvaa myös kiertotalous. Nokia-taustaisella tietotekniikkaosaamisella on tärkeä rooli jatkossa. Yhteistyön kulttuuri on kehittynyt startup-yritysten myötä. Teknologia on nyt halventunut, ja tilaa ja tarvetta innovoinnille on olemassa. Original content in Finnish