Hyvinvointialat logo

Työmarkkinat

Työsopimuslainsäädäntöön on tullut merkittäviä muutoksia 1.1.2017. Muun muassa takaisinottovelvollisuuden kestoa on lyhennetty, työnantajalle on säädetty uudet velvoitteet irtisanottavien kouluttamisesta ja työterveyshuollon palveluiden jatkamisesta. Muutoksiin kannattaa tutustua Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivuilla.

Työehtosopimukset on uudistettu, ja uudet työehtosopimukset tulevat voimaan 1.2.2017.

Sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan keskeiset muutokset:

TES-muutokset yksityisen sosiaalipalvelualan TES:issä
Viikkotyöajan 30 minuutin pidentämisen vaikutukset TES-kirjauksiin
Paikallinen sopiminen työajoista
Työaikapankki
Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen
Selviytymislauseke
Koulutusmateriaali TES-muutoksista

Terveyspalveluala ja ensihoitopalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa pidennetään 30 minuuttia viikossa ja osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan suhteessa. Työaikaa pidennetään muuttamatta ansiotasoa.

Terveyspalvelualan työehtosopimukseen sovittiin selviytymislauseke, jonka mukaan tiettyjen edellytysten täyttyessä paikallisesti voidaan sopia toisin tietyistä työehtosopimuksen määräyksistä. Jatkossa paikallisesti on mahdollista sopia myös pidemmistä työvuoroista, normaali- ja toimistotyöaikamuodossa enintään 13 tunnin ja jaksotyössä enintään 15 tunnin pituisista työvuoroista.

Terveyspalvelualan työehtosopimukseen sovittiin myös luottamusmiehiä koskevia tekstimuutoksia.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa pidennetään 30 minuuttia viikossa ja osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan suhteessa ansiotasoa muuttamatta.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimukseen sovittiin työaikapankki, jonne voidaan sopimalla säästää tunneiksi ja minuuteiksi muutettavia lisä- tai ylitöitä ja ylityön korotusosia, lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvauksia sekä varallaolokorvauksia. Ensihoitopalvelualalle sovittiin luottamusmiehiä koskevia tekstimuutoksia, jotka ovat saman sisältöisiä kuin terveyspalvelualan työehtosopimuksessa.

Koulutusmateriaali terveyspalvelualan ja ensihoitopalvelualan työehtosopimusten muutoksista.

Järjestötyö

Järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen tekstit säilyvät ennallaan lukuun ottamatta työajan pidentämistä. Kokoaikatyötä tekevän kuukausipalkkaisen toimihenkilön säännöllinen työaika pitenee 7 tuntiin 36 minuuttiin vuorokaudessa ja 38 tuntiin viikossa.

Koulutusmateriaali järjestöjä koskevista TES-muutoksista