Hyvinvointialat logo

TES-muutokset

Ajankohtainen TES-neuvottelutilanne

HALIn työehtosopimukset ovat päättyneet 31.1.2018, ja uusista sopimuksista neuvotellaan. Viimeisin tieto neuvottelutilanteesta löytyy tältä sivultamme.

Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin väliseen työehtosopimukseen muutoksia 1.2.2018 lukien

Nämä muutokset koskevat terveyspalvelualan työehtosopimusta soveltavia työnantajia. Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin välinen työehtosopimus tulee sovellettavaksi, mikäli tämän työehtosopimuksen soveltamisala täyttyy yrityksessä. Käytännössä tämän työehtosopimuksen noudattaminen tarkoittaa oikeutta valita Unionin luottamusmies, koska muut työsuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jo yleissitovan TSN:n kanssa solmitun terveyspalvelualan työehtosopimuksen perusteella.

Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin väliseen terveyspalvelualan työehtosopimukseen osapuolet ovat sopineet muutoksia koskien soveltamisalaa sekä ammattijärjestöjen jäsenmaksujen perintää. Jäsenmaksujen perintä koskee jatkossa työnantajia riippumatta siitä, onko Unionin kanssa solmittua terveyspalvelualan työehtosopimusta muutoin velvollisuus noudattaa soveltamisalarajauksen perusteella. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2018, kun uudesta terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saatu sovittua.

Työehtosopimuksen soveltamisalaa on laajennettu yli 1/ 3 rajasta siten, että se tulee 1.2.2018 lukien sovellettavaksi yrityksissä, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä yli 23 %:ia kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin ja joissa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Lisäksi tätä työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat KA, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Akavan sairaanhoitajat ja TAJA.

Soveltamisalaa koskevaan 1 §:ään lisättiin 3. kappale, jonka mukaan paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden työnantajien osalta. Mikäli tällainen paikallinen sopimus halutaan yrityksessä tehdä, on suositeltavaa käydä asia etukäteen kaikkien paikallisten sopijapuolten kanssa läpi.

Ammattijärjestöjen jäsenmaksuja koskevaa 27 §:ää muutettiin siten, että työntekijän pyytäessä työnantajan tulee periä Unionin jäsenjärjestöön kuuluvan työntekijän ay-jäsenmaksu riippumatta siitä, onko työehtosopimusta muutoin velvollisuutta noudattaa soveltamisalaa koskevan 1 §:n mukaan.

Sopimuksen soveltamisala 1 § ja ammattijärjestön jäsenmaksujen perintää koskeva 27 § 1.2.2018 lukien (muutokset kursiivilla):

1 § Sopimuksen soveltamisala

 1. Tällä työehtosopimuksella määrätään Terveyspalvelualan Unionin
  jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja työehdot niiden terveyspalvelualan
  TES:n piiriin kuuluvien Hyvinvointialan Liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä yli 23 % kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin ja joissa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Lisäksi tätä työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan TES:n piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti sovittaessa.

Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden työnantajien osalta.

27 § Ammattijärjestöjen jäsenmaksujen perintä (lisätty kohta 3.)

 1. Työntekijän pyytäessä työnantaja tekee hänen kanssaan erikseen vahvistettua perintälomaketta käyttäen sopimuksen työehtosopimukseen sidotun ammattijärjestön jäsenmaksun perimisestä.
 2. Perintämenettely on seuraava:
 • Työnantaja pidättää työntekijän palkasta työnantajalle ilmoitetun jäsenmaksun työntekijän palkanmaksun yhteydessä.
 • Työnantaja suorittaa kertyneet jäsenmaksut hänelle ilmoitetulle tilille annettujen ohjeiden mukaisesti perintäkausittain.
 • Työnantaja tekee ammattijärjestölle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä selvityksen koko edellisen vuoden aikana perityistä jäsenmaksuista. Jos jäsenmaksun perintä tapahtuu useammin kuin neljä kertaa vuodessa, työnantaja antaa lisäksi selvityksen viimeistään 15.8. kesäkuun loppuun mennessä perityistä jäsenmaksuista.
 • Työnantaja antaa perityistä jäsenmaksuista tiedon työntekijälle palkkalaskelmassa tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Työnantaja antaa työntekijälle todistuksen jäsenmaksujen perinnästä kunkin vuoden verotusta varten.

3. Työnantajan tulee työntekijän pyytäessä periä Unionin jäsenjärjestöön kuuluvan työntekijän ay-jäsenmaksu riippumatta siitä, onko tätä työehtosopimusta muutoin velvollisuus noudattaa soveltamisalarajauksen perusteella.

Työajan pidentäminen 1.2.2017

Kaikilla Hyvinvointialan liiton sopimusaloilla on sovittu kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidentämisestä 1.2.2017 alkaen. Työaikaa pidennettiin viikkotyöaikaa lisäämällä. Arkipyhiin ja lomarahoihin ei sovittu muutoksia. Lue lisää työajan pidentämisestä eri sopimusaloilla täältä.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot