Hyvinvointialat logo

Työehtosopimukset

Kaikki Hyvinvointialan liiton neuvottelemat työehtosopimukset on uudistettu. Alakohtaiset tiedot ratkaisuista löytyvät tältä sivulta, ja niitä päivitetään jatkuvasti. Järjestämme keväällä TES-muutoksista koulutustilaisuuksia, joiden päivämäärät löydät tapahtumakalenterista.

Sosiaalipalveluala

Hyvinvointialan liitto ja alan palkansaajaliitot hyväksyivät 5.3.2018 valtakunnansovittelija Minna Helteen yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan ratkaisemiseksi.

Työntekijäliittojen ilmoittamat lakot peruuntuvat, ja toimialaa koskenut työntekijäliittojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy.

Yksityisen sosiaalipalvelualan uuden TES-ratkaisun keskeinen sisältö:

  • Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta 1.2.2018 – 31.3.2020.
  • 1.4.2018 on 1,33 % yleis- ja taulukkokorotus. 1.4.2018 palkkataulukko
  • 1.4.2019 on 1,34 % yleis- ja taulukkokorotus
  • Alan palkkajärjestelmän kuuden vaativuusryhmän vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018  0,9 % ja 1.6.2019  1,0 %. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %.
  • Alarajakohdennukset kohdistuvat 1.6.2018 A-palkkaryhmässä G 11 tasoon, B-palkkaryhmässä G 14 tasoon, C-palkkaryhmässä G 17 tasoon, D-palkkaryhmässä G 21 tasoon, E-palkkaryhmässä G 24 tasoon ja F-palkkaryhmässä G 26 tasoon. Alarajoina sovellettavat G-palkkaluokat tulevat sopimuskauden aikana korotuksista johtuen vaiheittain nousemaan.
  • Koeajan enimmäiskesto päivitettiin 4 kuukaudesta nykylain tasolle 6 kuukauteen.
  • Työehtosopimukseen sovittiin pelisäännöt vaihtelevan työajan työsopimusten käytölle.
  • Palkkaselvitystyöryhmä selvittää sopimuskauden aikana yksityisen sosiaalipalvelualan ja kunta-alan keskimääräisiä palkkatasoja, palkkaeroja ja niiden syitä sekä muita kilpailuneutraliteettikysymyksiä.
  • OAJ:n kanssa sovittavan varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien liityntäpöytäkirjan ohjeellista suunnitteluaikaosuutta päivitettiin varhaiskasvatuslainsäädännön muutosten vuoksi.
  • TES:iin tulee joitain vähäisiä tekstimuutoksia sekä muutamia työryhmiä.

Hyväksytty sovintoehdotus

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 1.4.2018-1.6.2019

Palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019

Lastentarhanopettajien liityntäpöytäkirja 1.2.2018-31.3.2020

TES-infon koulutusmateriaali

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri, p. 040 571 2330, tuomas.manttari@hyvinvointiala.fi

Terveyspalveluala

Hyvinvointialan liiton TES-neuvotteluissa on saavutettu 22.2.2018 yleisen linjan mukainen neuvottelutulos terveyspalvelualalla. TSN ry hyväksyi neuvottelutuloksen 7.3.2018.

Sopimuskausi on 26 kk alkaen 1.2.2018. Sopimuskaudella palkankorotukset ovat 1.4.2018 1,73 %  ja  1.4.2019  1,74 %. Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin.

Teksteihin sovittiin eräitä muutoksia. Sovittiin myös useamman työryhmän perustamisesta.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja

Terveyspalvelualan työehtosopimusinfo

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri, p. 040 571 2330

Järjestötyö

Hyvinvointialan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.1.2018 neuvottelutulokseen sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. ERTO hyväksyi neuvottelutuloksen 1.3.2018.

Uusi työehtosopimus on tehty ajalle 1.2.2018–30.4.2020 eli 27 kuukaudelle.

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen suhteutettuna sopimuskauden pituuteen. Palkkoja korotetaan 1.5.2018 ja 1.5.2019, molempina ajankohtina sekä 1,0 % yleiskorotuksella että 0,8 % paikallisella erällä. Palkkataulukoihin ja henkilöstön edustajien korvauksiin sovittiin tarkistukset.

Koeaikaa koskeva määräys muutettiin työsopimuslaissa säädettyä kuutta kuukautta vastaavaksi. Lisäksi muutettiin palkkausjärjestelmää siten, että jos työtehtävien muutoksesta sovitaan siten, että tehtävän vaativuus muuttuu, vastaavasti palkkaa on tarkasteltava kuukauden kuluessa tehtävän muutoksesta.

Lisäksi sovittiin työryhmästä, joka valmistelee työaikamääräysten ja vuosilomamääräysten ajanmukaistamista.

Lisätietoja: lakimies Heidi Elvilä, puh. 09 1728 5507 ja johtava lakimies Anna Kallaskari, puh. 09 1728 5504

Ensihoitopalveluala

Hyvinvointialan liitto, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ja Tehy pääsivät 12.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta. Tehy hyväksyi neuvottelutuloksen 28.2.2018.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–30.4.2020 (27 kk) ja sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 ja 1.4.2019 yleiskorotuksella, joka on molempina ajankohtina 1,8 %.

Koeaikaa koskeva määräys muutettiin vastaamaan nykyistä työsopimuslakia, joten koeaika voi jatkossa olla enintään kuusi kuukautta. Hälytysrahan maksamiselle sovittiin aikarajat, ja hälytysrahan tasoa nostettiin. Lyhyissä enintään kolmen päivän sairauspoissaoloissa riittää todistukseksi myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus, jos lääkärintodistusta ei ole saatavilla. Luottamusmies voidaan jatkossa valita myös yrityksessä, jossa on vähintään kaksi työsuhteessa olevaa työntekijää.

Lisäksi muutamien työehtosopimusmääräysten sanamuotoja selkiytettiin, ja työehtosopimukseen lisättiin suositukset jäsenmaksuperinnästä ja toisesta ateriointimahdollisuudesta yli 11 h vuoroissa.

Lisätietoja: lakimies Minna Elo, puh. 09 1728 5570

Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin väliseen työehtosopimukseen muutoksia 1.2.2018 lukien

Nämä muutokset koskevat terveyspalvelualan työehtosopimusta soveltavia työnantajia. Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin välinen työehtosopimus tulee sovellettavaksi, mikäli tämän työehtosopimuksen soveltamisala täyttyy yrityksessä. Käytännössä tämän työehtosopimuksen noudattaminen tarkoittaa oikeutta valita Unionin luottamusmies, koska muut työsuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jo yleissitovan TSN:n kanssa solmitun terveyspalvelualan työehtosopimuksen perusteella. Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat KA, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Akavan sairaanhoitajat ja TAJA.