Hyvinvointialat logo

Koeaika

Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta, jonka kuluessa työsopimus voidaan puolin ja toisin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta. Koeajan tarkoituksena on tarjota työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko uusi työntekijä työhön. Työntekijälle koeaika tarjoaa mahdollisuuden arvioida työn mielekkyyttä ja omaa soveltumistaan tehtävään.

Koeajan enimmäispituus vaihtelee

Työsopimuslain 1 luvun 4 § mahdollistaa 1.1.2017 alkaen enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta sopimisen. Koeajan enimmäispituutta saattaa kuitenkin rajoittaa työehtosopimuksessa oleva määräys. Mikäli työehtosopimuksessa sovittu koeajan enimmäispituus on laissa säädettyä lyhyempi, on työsuhteessa noudatettava työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräyksiä koeajan enimmäispituudesta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan työsuhteen alussa voidaan sopia enintään neljän kuukauden mittaisesta koeajasta. Vastaava määräys on myös ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa. Näillä sopimusaloilla ei siis voi sopia kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta työsopimuslain muutoksesta huolimatta.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalla taas on mahdollista sopia enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta 1.1.2017 alkaen.

Koeaika määräaikaisessa työsopimuksessa

Koeajasta voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen työsuhteen alussa. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin neljä kuukautta yksityisellä sosiaalipalvelualalla, sosiaalialan järjestöissä ja ensihoitopalvelualalla. Myös terveyspalvelualalla koeajan enimmäispituus määräaikaisessa työsuhteessa saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Esimerkiksi kuuden kuukauden mittaiseen määräaikaiseen työsopimukseen saa solmia enintään kolmen kuukauden mittaisen koeajan.

Koeajan alkaminen

Koeaika alkaa aina siitä, kun työntekijä aloittaa työnteon. Koeaika ei siis ala vielä työsopimuksen allekirjoituspäivänä, kun työnteko aloitetaan myöhempänä ajankohtana. Koeaikaa ei voi sopia alkavaksi myöhemmin kuin työnteko aloitetaan.

Sairauspoissaolot ja perhevapaat koeajalla terveyspalvelualalla

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen koeaikamääräys on viittaus työsopimuslakiin. Työsopimuslain mukaan jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Koeaika ei pitene itsestään, vaan työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen sovitun koeajan päättymistä.

Pidentämismahdollisuus koskee työsopimuksia, jotka on solmittu 1.1.2017 tai sen jälkeen.

On oikeudellisesti epäselvää, onko pidentämismahdollisuuden käyttäminen mahdollista sosiaalipalvelualalla, järjestöissä ja ensihoitopalvelualalla. Niissä koeajan enimmäispituus perustuu työehtosopimuksen määräykseen koeajan neljän kuukauden enimmäispituudesta, eikä pidentämismahdollisuutta ole ollut olemassa lainsäädännössä, kun työehtosopimusten määräyksistä on sovittu.

Työsopimuksen päättäminen koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus on päätettävissä molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purkaminen koeajalla ei edellytä irtisanomisperustetta. Koeaikapurun peruste ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai epäasiallinen. Työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, että koeaikapurulle on ollut asiallinen peruste, joten työnantajan kannattaa kirjata purkuun johtaneet tapahtumat itselleen muistiin.

Ennen kuin työsopimus puretaan koeajalla, työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen johdosta. Työntekijällä on oikeus käyttää kuulemistilaisuudessa avustajaa.

Uusi koeaika

Peräkkäisissä määräaikaisissa työsopimuksissa ei saa asettaa uutta koeaikaa, ellei työntekijän tehtävissä tai asemassa tapahdu olennaisia muutoksia. Uuden koeajan käyttäminen voi olla perusteltua myös sellaisessa tapauksessa, jossa peräkkäisten työsopimusten välillä on kulunut huomattavan pitkä aika, vaikka työtehtävissä tai työntekijän asemassa ei olisikaan tapahtunut merkittävää muutosta.

Työntekijän kanssa voidaan sopia uudesta koeajasta myös työsuhteen kestäessä, mikäli työntekijä siirtyy uusiin tehtäviin ja samalla työtehtävissä tai työntekijän asemassa tapahtuu huomattavia muutoksia. Mikäli koeaikapurkua käytetään tällaisessa tilanteessa, työntekijä palaa aikaisempaan tehtäväänsä, eikä työsuhde pääty kokonaan.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot